Profil  & inriktning

Förskolans läroplan är vår ledstjärna, utepedagogiken en självklar del, liksom att arbeta utifrån Reggio Emilia inspiration, Giraffspråket & Hållbar framtid. 

Reggio Emilia inspiration 

På VITSIPPAN anser vi att en riktigt bra förskola skapas genom att verksamheten kombinerar läroplanens intentioner med Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Denna pedagogiska filosofi handlar om att barn måste få vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag på förskolan. Förskolans personal styr upp och har tydliga pedagogiska tankar med verksamhetens aktiviteter, men barnen ska ha inflytande över aktiviteternas innehåll. Det handlar om att låta barnen vistas i sammanhang som präglas av demokratiska processer. Förskolans personal behöver ha ett "lyssnande förhållningssätt", där den vuxne inte på förhand avgör eller tror vad barnet tycker är roligt och intressant. Barn, som naturligt utforskar olika delar av tillvaron och sin vardag, ska tillåtas undersöka och leka utifrån sin egen nyfikenhet och utifrån "barns 100 språk". Personalen är medforskare och stimulerar processerna och barnens pedagogiska projekt. Genom projekterande arbetssätt kommer barnen i naturlig kontakt med läroplanens olika delar. Barnens miljöer är mycket väsentliga i Reggio Emilia inspirerad verksamhet, där intressanta material ska bjuda in till nyfikenhet, utforskande, lärande och lekande. Detta gäller utomhus som inomhus.

Utepedagogik

På VITSIPPAN är vi utomhus varje dag, som en självklar, rolig och hälsobringande del av förskolans verksamhet! Förskolans egen utemiljö samt naturen utanför grinden, erbjuder fantastiska möjligheter för oss att göra utevistelsen varierande, meningsfull, stimulerande och lärorik!  I utemiljön vill vi bygga upp en skogsträdgård, där barnen får njuta av sinnliga värden liksom att få följa kretsloppet - från frö till grodd och sen från planta till skörd. Vi lär oss om hur vissa växter kan samarbeta och hur gamla växtdelar blir till näringsrik jord. Hos oss är det viktigt att barnen ges möjlighet till massor av skapande, utomhus som inomhus! Vi använder odlingarna, växterna och träden på förskolans gård samt naturens skiftningar i detta arbete. Barn som känner kontakt med naturen lär så sig också att bry sig om och ta hand om naturen.

Giraffspråk & självkänsla

På VITSIPPAN anser vi att självkänsla, kommunikation och konflikthantering är några av nyckelkunskaperna i livet! Förskolans uppdrag kring utveckling av barns kommunikation samt goda hantering av konflikter nämns på flera ställen i läroplanen. Förskolan är också skyldig att aktivt förebygga kränkning och diskriminering.  Förskolans aktiva arbete med jämställdhetsfrågor ligger också inom detta fält. Vitsippans förskola arbetar efter principerna i Nonviolent communication, så kallat Giraffspråket. Barnen får tidigt utforska hur man tydligt berättar om sina känslor, tankar och behov - med syfte att både förstå sig själv och att bli förstådd av sin omvärld. Barnen får också chans att utforska vad det innebär att vara en god lyssnare och hur man på ett bra sätt kan lösa konflikter och hur man samtalar i en demokratisk anda. Att bli lyhört lyssnad på, av vuxna liksom av barn, ökar möjligheterna att utveckla självrespekt och god självkänsla. Självkänsla handlar om att må bra av att vara den man är och att vara trygg med den man är.  Färdigheter som bildar självkänsla grundläggs i tidig ålder, liksom andra förhållningssätt och förebilder som präglar barnens identitetsskapande. 

Hållbar framtid

På VITSIPPAN anser vi att förskolan har en viktig roll och en fantastisk möjlighet att arbeta för en hållbar utveckling. På olika plan kan vi arbeta med förståelsen för kretslopp och varje individs ansvar för miljön och samhällets hållbara framtid. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro präglar förskolans verksamhet! Hållbar framtid handlar om hållbara relationer liksom att vara i kontakt med naturen och sig själva.

Läs mer om förskolans arbete med hållbar framtid här:

Hållbar utveckling & hälsa - Skolverket

Hållbar framtid - Reggio Emilia Institutet